Effektivisera produktionen

I stort sett alla produktionsföretag har brister i produktionen. Det är inte alltid helt enkelt att identifiera precis var i produktionen som flaskhalsar uppstår och vad som kan göras för att eliminera dem. Vet du med dig att det borde gå att få ut mer av produktionen kan du ta hjälp av företag som kan göra en analys av situationen och föreslå förbättringar.

Ett sådant företag är Axxos som har färdiga lösningar för sådant. Det kallas OEE – Overall Equipment Effectiveness, ett system som kan visa på hur du kan effektivisera din produktion utan att investera utan bara genom att utnyttja din kapacitet optimalt. På Axxos kallar man det för TAK/OEE där TAK är en förkortning för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte. Vid en analys av produktionen kan man snabbt se att den potentiella tiden anläggningen kan utnyttjas vida överstiger den tid som den de facto är igång och producerar. Axxos har programvara för att enkelt kunna göra en analys av din produktion och hjälper till med att på ett tydligt sätt visa var förbättringspotentialen är störst.

Tillgängligheten till din maskinpark är antagligen 24 timmar om dygnet. Det är mycket tid som försvinner vid oplanerade stopp som uppstår i samband med verktygsbyte, personalbrist, materialbrist och maskinfel. Ställtid och justeringar av maskiner utgör även dessa en betydande del av tidsförlusten för maskinen.

Anläggningsutnyttjade kallas ibland hastighetsförluster. Körs maskinen i högsta möjliga hastighet? Om inte, varför inte? Här kan man identifiera sådant som felinställd hastighet, en maskin som inte tillräckligt inkörd eller helt enkelt en medvetet vald lägre hastighet. Är det kvalitetsproblem som förorsakar att maskinen körs långsammare? Kan man identifiera och eliminera dessa faktorer, kan produktiviteten ökas betydligt.

Kvalitetsutbyte visar hur stor del av produktionen som kan säljas till fullt pris. Det som måste kasseras har inget värde alls och de produkter som har något fel men kan säljas till ett lägre pris medför en förlust i produktionen.

Roger